تمدید استاندارد های مدیریت کیفیت (IMS ) شرکت سامان انرژی

شرکت سامان انرژی در راستای انجام بهبود مستمر فرآیندهای جاری در سازمان و هم چنین ارتقاء سیستم های مدیریت کیفیت، موفق به اخذ و تمدید استانداردهای :
ISO9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 
BS OHSAS 18001 : 2007 & ISO 50001 : 2011 
 HSE-MS 

از شرکت TUV INTERCERT آلمان گردید. 
   1397/7/3 12:34