حضور آقای دکتر نوروزی شهردار محترم اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

بازدید جناب آقای دکتر نوروزی شهردار محترم اصفهان به همراه معاونین از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف استفاده از توانایی ها و مهارت های شرکت های زیر مجموعه:
  
مذاکرات جناب آقای دکتر صدری با معاونین محترم شهرداری اصفهان:
   1397/5/10 15:00