جشن تولد پرسنل سامان انرژی
جشنی ویژه پرسنل متولد ماه های شهرویور، مهر، آبان ، آذر و دی   در  تاریخ 10/26 درمحل شرکت برگزار گردید.


   1395/10/27 08:53