دوره آموزشی مبانی مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان


واحد انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، انرژی و کاهش گازهای آلاینده در بخش ساختمان و افزایش دانش فنی اعضاء، اقدام به برگزاری کلاس های مشاوره نمود. در همین راستا ، دکتر صدری رئیس هیئت مدیره شرکت سامان انرژی در مورخ 10/11 در زمینه مبانی مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان
 :1- ضرورت ها2- چالشها3- مدیریت انرژی به عنوان راهکار اساسی4- ابزارهای مدیریت انرژی5-استانداردهای انرژی6- ممیزی انرژی7- یک نمونه عملی8-واقعیت های بیرونی  به ایراد سخن پرداخت.
   1395/10/12 09:27