حضور شرکت در دومین همایش ملی انرژی دکتر صدری رئیس هیئت مدیره شرکت در دومین همایش ملی انرژی که در محل دانشگاه آزاد خمینی شهر برگزار شد درخصوص ضرورت ها و چالش های مدیریت انرژی به ایراد سخنرانی پرداخت.
   1395/10/11 10:57