دوره آموزشی مدیریت مصرف انرژی


دوره آموزشی مدیریت مصرف انرژی توسط واحد آموزش سامان انرژی در تاریخ 10/04 در محل شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد.
تعداد 100 نفر از شرکت های مختلف در این دوره  که در دوروز برگزار گردید حضور بهم رساندند ، در آخر از شرکت کنندگان آزمون بعمل آمد که گواهی پایان دوره برای افراد  صادر می گردد.
   1395/10/11 10:10