سامان انرژی یکی از برترین های پژوهش و فناوری

لوح برترین های پژوهش و فناوری در پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت به شرکت سامان انرژی اهدا شد.

   1395/9/29 11:46