عملکرد موفق سامان انرژی در استقرار ISO 50001
شرکت سامان انرژی موفق به انجام تعهدات مبتنی بر پیاده سازی سامانه مدیریت انرژی (ISO 50001) در صنایع منتخب (مشترکین مستقیم شرکت برق منطقه ای اصفهان) در قرارداد شماره 940/5020/060 با موضوع " خدمات مشاوره اقدامات مدیریت مصرف انرژی" شد که این موضوع توسط محمد حسین روحانی ( معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقاه ای تأیید شد.
   1395/7/4 11:52