6 سمينار آموزشي مميزي انرژي در صنايع آهن و فولاد توسط مديريت بهينه‌سازي انرژي در بخش صنعت برگزار شد
در آغاز جلسات آموزشي ابتدا طي سخناني در زمينه محوريت انرژي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور و توجه هرچه بيشتر در خصوص گسترش مديريت عرضه و تقاضا، مواردي توسط مهندس شريف، مدير بهينه‌سازي انرژي در بخش صنعت مطرح گرديد. سپس مدرسان و كارشناسان شركت سامان انرژي در زمينه فن‌آوري‌هاي جديد براي ارتقاء كارايي انرژي و همچنين راهكارهاي كاهش مصرف سوخت در تجهيزات و فرآيندهاي مختلف، مواردي را ارائه نمودند. اين سمينارها با ارائه جزوات آموزشي كامل در زمينه ارتقاء انرژي و همچنين مجموعه خدمات صورت گرفته در موضوع مميزي انرژي و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي انرژي در صنعت آهن و فولاد توأم است. شايان ذكر است جلسات مربوط به بازنگري معيار و استاندارد مصرف انرژي در صنايع آهن و فولاد در شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت برگزار مي‌گردد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1392/3/21 14:48