اقدامات مدیریت مصرف انرژی
پرزنت های همایش مشترکین برق اصفهان (اردیبهشت ماه 95) - اقدامات مدیریت مصرف انرژی

پرزنت های همایش مشترکین برق اصفهان (اردیبهشت ماه 95)
اقدامات مدیریت مصرف انرژی

چکیده

سرفصل های پروژه

  1. انجام ممیزی انرژی کلی در مشترکین مستقیم
  2. آموزش و ارتقاء سطح آگاهی
  3. تولید سامانه مدیریت انرژی برای مشترکین برق منطقه ای
  4. الگوسازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در پست های فوق توزیع
  5. حوزه پاسخگویی بار

مدیریت انرژی مجموعه فعالیتهایی در راستای کاهش هزینه‌های کلی انرژی به ازای تولید محصولات و كاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می باشد.

اهداف مدیریت انرژی:

  • كاهش هزینه‌های انرژی
  • کاهش هزینه‌های تعمیراتو نگهداری تجهیزات واحد
  • کاهش آلاینده‌های زیست محیطی
  • شفاف نمودن هزینه حامل‌های انرژی و افزایش حساسیت نسبت به مصارف و صرفه‌جوئی انرژی
  • کمک به گسترش عمر ذخایر انرژی
 
نویسنده: مهندس احمدرضا عسگری- مهندس علی پور عباسی
حوزه کاربرد: مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی
سازمانهاي وابسته: شرکت سامان انرژی اصفهان- شرکت برق منطقه ای اصفهان
   1395/3/9 09:33