انتصاب مهندسین جوان در جامعه مهندسان مشاور ایران
حضور پر افتخار سرکار خانم مهندس مهدی زاده و جناب آقای مهندس ظهیر در جلسه انتخاب مهندس جوان
حضور پر افتخار سرکار خانم مهندس مهدی زاده و جناب آقای مهندس ظهیر
در جلسه انتخاب مهندس جوان:
جامعه مهندسان مشاور در سال 94، اقدام به انتصاب پنج مهندس به عنوان مهندسین برگزیده سال 1394 نمود که از این میان دو نفر از مهندسین شرکت سامان انرژی بودند.
بر این اساس جناب آقای مهندس ظهیر و سرکار خانم مهندس مهدی زاده به عنوان مهندسین برگزیده در جلسه ای که در جامعه مهندسان مشاور ایران در تاریخ 94/12/8 برگزار شد، حضور به هم رسانیدند.

منبع :  شرکت سامان انرژی اصفهان    1395/9/22 11:52