انتخاب شرکت سامان انرژی به عنوان مشاور
انتخاب شرکت سامان انرژی به عنوان مشاور
شرکت مهندسین مشاور سامان انرژی به عنوان مشاور، نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تعمیر و نگهداری تأسیسات برقی و مکانیکی و تهویه متبوع سامانه PM تأسیسات بندر شهید رجایی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمز گان انتخاب شد.
منبع :  شرکت سامان انرزی اصفهان    1394/11/12 11:06