انتخاب شرکت سامان انرژی به عنوان مشاور
انتخاب شرکت سامان انرژی به عنوان مشاور
شرکت مهندسین مشاور سامان انرژی به عنوان مشاور جهت اجرای نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی و بندری و همچنین
طراحی و پشتیبانی سیستم مکانیزه، توسط  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان انتخاب شد.
منبع :  شرکت سامان انرژی اصفهان    1394/11/12 10:31