دوره های برگزار شده توسط شرکت سامان انرژی (پاییز 94)


ردیف نام دوره محل برگزاری شرکت تاریخ مدرس
مهندس
1 ممیزی انرژی در تجهیزات دوا ر عسلویه پتروشیمی جم 1394/7/27 قلی پور
2 ممیزی انرژی الکتریکی عسلویه پتروشیمی جم 1394/8/11 عسکری
3 ممیزی انرژی حرارتی اصفهان سامان انرژی 1394/8/12 ظهیر
4 مدیریت انرژی استاندارد ISO 50001 اصفهان سامان انرژی 1394/8/20 دشتگرد
 
   1394/8/24 12:00