شرکت در دوره های ICMVP
شرکت در دوره های ICMVP

 در دوره ICMVP که از طرف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در تهران برگزار شد، 8 نفر از کارشناسان شرکت سامان انرژی حضور داشتند. در این دوره تا کنون 4 نفر از کارشناسان شرکت  (به شرح زیر) در آزمون نهایی، شرکت کرده و آن را با موفقیت طی کردند.
  1. آقای مهندس سعید رضایی
  2. آقای مهندس امیر توکلی
  3. آقای مهندس امیر پهلوان زاده
  4. خانم مهندس مریم هداوندی
   1394/8/24 11:53