شرکت در چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
شرکت در چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

آقای مهندس فتوحی مدیر عامل شرکت سامان انرژی در چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی ، که در تاریخ 16/7/94 در تهران توسط شرکت همایش آزمای پارسیان برگزار شد شرکت نموده و موفق به اخذ گواهی نامه مربوطه شدند.
   1394/8/24 11:50