تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت سامان انرژی ( سهامی خاص )
تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت سامان انرژی ( سهامی خاص )


در تاریخ 26 خرداد ماه سال 94 جلسه مجمع عمومی عادی و به دنبال آن جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سامان انرژی تشکیل شد. در این جلسه ابتدا اعضای هیات رئیسه مجمع ( شامل رئیس مجمع، 2 نفر ناظر و یک منشی ) انتخاب شدند.
سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و پس از قرائت دستور جلسه، تصویب تراز مالی شرکت و انتخاب روزنامه رسمی،  اعضای هیات مدیره و بازرس به مدت 2 سال جهت تصدی امور انتخاب گردیدند.
اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل می باشند :
  1.  ملک ارسلان صدری فرزند مصطفی قلی
  2.  دارا فتوحی فرزند مهدی
  3.  سعید رضایی فرزند مصطفی
  4.  رسول زارع فرزند اکبر
  5.  سید مهدی حسینی فرزند سید حسن
جلسات مذکور در ساعت 17 شروع و در ساعت 20 خاتمه یافت.
   1394/4/13 15:25