اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد توسط شرکت سامان انرژی


اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد توسط شرکت سامان انرژی
 
در راستای توسعه آموزش در شرکت سامان انرژی، این شرکت موفق شد پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرف ای آزاد در رشته تاسیسات گرایش مدیریت انرژی سطح 1 و2 اخذ نماید. لذا به منظور ارتقاء سطح علمی کارشناسان ذیربط این شرکت آمادگی دارد تا دوره های مرتبط با انرژی را زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای اصفهان برگزار نموده و گواهی نامه مورد تایید سازمان مذکور را به شرکت کنندگان اعطا نماید.
 
   1394/4/6 13:40