اخذ گواهینامه دوره مدیریت تحول توسط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سامان انرژی

آقایان دکتر صدری ( مدیر عامل  ) و ( مهندس فتوحی رئیس هیات مدیره ) شرکت  سامان انرژی پس از شرکت در دوره مدیریت تحول که در روز پنجشنبه 93/9/27 برگزار شد . موفق به اخذ گواهینامه شرکت در دوره شدند.
 
   1393/10/17 13:40