انتشار کتاب " فصلنامه اقتصاد انرژی "
درا ین کتاب که صاحب امتیاز آن موسسه مطالعات بین المللی انرژی است، مباحث و مقالاتی با موضوعات متعدد اقتصاد انرژی در سطوح ملی و بین المللی درج شده است.

از بین مقالات مندج در این کتاب مقاله " کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه یابی اقتصادی سیستمهای هیبرید به منظور برق رسانی به مناطق دور افتاده ایران " حائز اهمیت است .

آريالایان علیمراد شریفی، غلامحسین کیانی، رحمان خوش اخلاق و محمدرضا رضایی ارائه کنندگان این مقاله هستند.

از منایع مورد استفاده در این مقاله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- مدل هزینه نهایی انرژی الکتریکی در منطقه خوروبیابانک توسط آقایان علیمراد شریفی، دارا فتوحی و تیموری
2- بررسی فنی و اقتصادی برق رسانی به منطقه خوروبیابانک با استفاده از انرژی های تجدید پذیر توسط آقای دارا فتوحی   1393/10/13 14:37